Fest

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας FEST στο Facebook και στο Instagram.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει κάνουν Like στο Facebook Page της Fest (https://www.facebook.com/Fest.gr) ή στο Instagram Page της Fest (https://www.instagram.com/fest_yalco/) και να αναφέρουν το όνομα ενός αλλού χρήστη στα σχόλια του post (facebook.com/).
 4. Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 2 (δύο) νικητές στο Facebook και 2 (δύο) στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, οι νικητές θα κερδίσουν από ένα σετ 5 σκευών τα οποία περιλαμβάνουν: ένα αντικολλητικό τηγάνι Ν26, μια αντικολλητική χύτρα Ν24, ένα στρογγυλό ταψί Ν28, ένα στρογγυλό ταψί Ν3 και μια στρογγυλή φόρμα Ν26.
  Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 17/12/2021. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν οι νικητές.
 5. H Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
 6. Κατά τις κληρώσεις, θα αναδειχθούν και 2 (δύο) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, τα δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
 7. Αν ο νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 24/12/2021, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. Αν o πρώτος αναπληρωματικός νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 27/12/2020, το δώρο απονέμεται στο δεύτερο αναπληρωματικό νικητή.
 8. Η συμμετοχή και το δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.
 9. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
 10. H Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 11. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και του Instagram και της σελίδας “FEST” (https://www.facebook.com/Fest.gr/) (https://www.instagram.com/fest_yalco/)και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ. Περαιτέρω, H Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook ή Instagram με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.
 13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Yalco – Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Yιος ΑΕ.